توضیحات

این پرسشنامه با هدف سنجش مهارت‌های زندگی برای دانش آموزان دبیرستانی طراحی شده است. دارای 100 گویه با ده زیر مقیاس است كه عبارتند از: مهارت تصمیم‌گیری- ارتباط مؤثر- مقابله با استرس- همدلی- حل مسأله- روابط بین فردی- تفكر نقاد خلاقیت مدیریت‌هیجانات و خودآگاهی. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد..


ده مهارت‌‌ زندگی دانش‌آموزان دبیرستانی با هنجار ایرانی


نرم افزارهای روان شناسی
این پرسشنامه با هدف سنجش مهارت‌های زندگی برای دانش آموزان دبیرستانی طراحی شده است. دارای 100 گویه با ده زیر مقیاس است كه عبارتند از: مهارت تصمیم‌گیری- ارتباط مؤثر- مقابله با استرس- همدلی- حل مسأله- روابط بین فردی- تفكر نقاد – خلاقیت – مدیریت‌هیجانات و خودآگاهی. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 30 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

ده مهارت‌‌ زندگی دانش‌آموزان دبیرستانی با هنجار ایرانی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 9 customer reviews
ده مهارت‌‌ زندگی دانش‌آموزان دبیرستانی با هنجار ایرانی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 2,500,000.00
این پرسشنامه با هدف سنجش مهارت‌های زندگی برای دانش آموزان دبیرستانی طراحی شده است. دارای 100 گویه با ده زیر مقیاس است كه عبارتند از: مهارت تصمیم‌گیری- ارتباط مؤثر- مقابله با استرس- همدلی- حل مسأله- روابط بین فردی- تفكر نقاد – خلاقیت – مدیریت‌هیجانات و خودآگاهی. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است...