توضیحات

این پرسشنامه بر مبنای نظریه شخصیتی یونگ ساخته شده است. در این پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی به 4 محور دوقسمتی به شرح زیر تقسیم می‌شود: برون‌گرایی- درون‌گرایی، حسی- شهودی،  تفكری- احساسی،  قضاوتی- ادراكی.

این آزمون 93 سؤال دو گزینه‌ای دارد و دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد..


نرم‌افزار MBTI-M سنخ‌نمای شخصیتی مایرزبریگز، 93 سؤالی با هنجار ایرانی


نرم افزارهای روان شناسی
این پرسشنامه بر مبنای نظریه شخصیتی یونگ ساخته شده است. در این پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی به 4 محور دوقسمتی به شرح زیر تقسیم می‌شود: برون‌گرایی- درون‌گرایی، حسی- شهودی، تفكری- احساسی، قضاوتی- ادراكی. این آزمون 93 سؤال دو گزینه‌ای دارد و دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزار MBTI-M سنخ‌نمای شخصیتی مایرزبریگز، 93 سؤالی با هنجار ایرانی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 6 customer reviews
نرم‌افزار MBTI-M سنخ‌نمای شخصیتی مایرزبریگز، 93 سؤالی با هنجار ایرانی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,750,000.00
این پرسشنامه بر مبنای نظریه شخصیتی یونگ ساخته شده است. در این پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی به 4 محور دوقسمتی به شرح زیر تقسیم می‌شود: برون‌گرایی- درون‌گرایی، حسی- شهودی، تفكری- احساسی، قضاوتی- ادراكی. این آزمون 93 سؤال دو گزینه‌ای دارد و دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است...