توضیحات

این تکلیف به‌منظور سنجش حافظه رویه‌ای یا حافظه نا آشکار  طراحی‌شده است. در این تکلیف محرک (صورتک خندان) در 5 بلوک ظهور می‌کند و در هر بلوک 90 محرک ارائه می‌شود.

خروجی این تکلیف شامل موارد زیر است:

1- سرعت آزمودنی‌ها یا به‌عبارت‌دیگر میانگین زمان واکنش در پاسخ‌دهی همراه با انحراف معیار هر5 بلوک.

2- تفاضل میانگین زمان واکنش بلوک 4 و 5.

3- تعداد پاسخ‌های درست.

4- تعداد پاسخ‌های نادرست.

5- نمایش ستونی یا نمودار روند تغییر زمان واکنش در5 بلوک.


تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای SRTT


نرم افزارهای روان شناسی
این تکلیف به‌منظور سنجش حافظه رویه‌ای یا حافظه نا آشکار طراحی‌شده است. در این تکلیف محرک (صورتک خندان) در 5 بلوک ظهور می‌کند و در هر بلوک 90 محرک ارائه می‌شود...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای SRTT موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 601 customer reviews
تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای  SRTT
نرم افزارهای روان شناسی ریال 4,200,000.00
این تکلیف به‌منظور سنجش حافظه رویه‌ای یا حافظه نا آشکار طراحی‌شده است. در این تکلیف محرک (صورتک خندان) در 5 بلوک ظهور می‌کند و در هر بلوک 90 محرک ارائه می‌شود...