توضیحات

تکلیف الاغ گرسنه نسخه کودکانه تکلیف قمار آیوا است که برای اندازه‌گیری توانایی حل مسئله که یک کارکرد اجرایی، شناختی ـ عاطفی است به کار می‌رود. در این تکلیف کودک باید تا حد امکان برای یک الاغ سیب به دست بیاورد.

نتایج حاصل عبارت‌اند از:

1-کل سیب‌های جمع شده 2-کل سیب‌های ازدست‌رفته  3-زمان کل آزمایش  4- نمره خالص 5-نمره خالص هر بلوک (15 تلاش) 6- نمره خالص 75 کوشش اول  7-نمره خالص 75 کوشش دوم.


تکلیف الاغ گرسنه (HDT (HUNGRY DONKEY TASK


نرم افزارهای روان شناسی
تکلیف الاغ گرسنه نسخه کودکانه تکلیف قمار آیوا است که برای اندازه‌گیری توانایی حل مسئله که یک کارکرد اجرایی، شناختی ـ عاطفی است به کار می‌رود. در این تکلیف کودک باید تا حد امکان برای یک الاغ سیب به دست بیاورد. ..
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف الاغ گرسنه (HDT (HUNGRY DONKEY TASK موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 404 customer reviews
تکلیف الاغ گرسنه  (HDT (HUNGRY DONKEY TASK
نرم افزارهای روان شناسی ریال 4,200,000.00
تکلیف الاغ گرسنه نسخه کودکانه تکلیف قمار آیوا است که برای اندازه‌گیری توانایی حل مسئله که یک کارکرد اجرایی، شناختی ـ عاطفی است به کار می‌رود. در این تکلیف کودک باید تا حد امکان برای یک الاغ سیب به دست بیاورد. ..