توضیحات

برای سنجش توانایی کودکان در توجه به محرک‌های مرتبط در حین چشم‌پوشی از محرک‌های نامرتبط طراحی‌شده است. به‌عبارت‌دیگر دیگر بازداری با پاسخ‌های رفتاری قوی و خودکار در حضور عوامل مداخله‌گر.

این تکلیف شامل 3 بلوک 60 تایی، با تعداد برابری از کوشش‌های کنترل و بازداری است.

خروجی‌های این تکلیف عبارتند از:

1-درصد پاسخ‌های صحیح برای محرک‌های کنترل و بازداری در هر بلوک.

2- درصد پاسخ‌های صحیح برای محرک‌های کنترل و بازداری در کل.

3- میانگین زمان واکنش برحسب هزارم ثانیه برای محرک‌های کنترل و بازداری در هر بلوک.

4- میانگین زمان واکنش برحسب هزارم ثانیه برای محرک‌های کنترل و بازداری در کل.


تکلیف فلانکر رنگ COLOUR FLANKER TASK


نرم افزارهای روان شناسی
برای سنجش توانایی کودکان در توجه به محرک‌های مرتبط در حین چشم‌پوشی از محرک‌های نامرتبط طراحی‌شده است. به‌عبارت‌دیگر دیگر بازداری با پاسخ‌های رفتاری قوی و خودکار در حضور عوامل مداخله‌گر. این تکلیف شامل 3 بلوک 60 تایی، با تعداد برابری از کوشش‌های کنترل و بازداری است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف فلانکر رنگ COLOUR FLANKER TASK موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 655 customer reviews
تکلیف فلانکر رنگ  COLOUR FLANKER TASK
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,200,000.00
برای سنجش توانایی کودکان در توجه به محرک‌های مرتبط در حین چشم‌پوشی از محرک‌های نامرتبط طراحی‌شده است. به‌عبارت‌دیگر دیگر بازداری با پاسخ‌های رفتاری قوی و خودکار در حضور عوامل مداخله‌گر. این تکلیف شامل 3 بلوک 60 تایی، با تعداد برابری از کوشش‌های کنترل و بازداری است...