توضیحات

این تکلیف ارزیابی تصمیم‌گیری پرخطر یا تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت را امکان‌پذیر می‌کند. افراد با تصمیم‌گیری پرخطر تمایل دارند با نادیده گرفتن خطر ترکیدن بادکنک، هر بادکنک را به میزان بیشتری باد کنند تا امتیاز بیشتری به دست آورند.

در صفحه‌نمایش دو نوع امتیاز، یکی موقت و یکی دائم وجود دارد. با هر بار تلمبه زدن بادکنک 50 امتیاز به امتیاز موقت فرد اضافه می‌شود. فرد می‌تواند به‌جای باد کردن بیشتر بادکنک روی دکمه جمع‌آوری امتیاز فشار دهد. در این زمان بادکنک جدیدی جایگزین می‌شود و مقدار امتیازی که از باد کردن بادکنک به‌دست‌آمده بود به امتیاز دائم اضافه می‌شود. با هر بار باد کردن بادکنک امتیاز موقت افزایش می‌یابد ولی اگر بادکنک بترکد امتیاز موقت از دست می‌رود. بادکنک در نقطه غیرمشخص می‌ترکد و این موضوع ارزیابی تصمیم‌گیری پرخطر یا تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت را امکان‌پذیر می‌کند.

در بارت ساده مثل بارت فرانسوی عمل می‌شود، با این تفاوت که امتیاز آزمودنی به‌صورت کمیت عددی مشخص نمی‌شود، بلکه در یک پیوستار ستونی از امتیاز کم تا امتیاز ویژه به‌صورت توصیفی ارائه می‌شود. احتمالا نوع اخیر برای کودکان یا افراد بی‌سواد مقبولیت بیشتری داشته باشد.


تکلیف بارت با نتیجه نموداری BART TASK


نرم افزارهای روان شناسی
این تکلیف ارزیابی تصمیم‌گیری پرخطر یا تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت را امکان‌پذیر می‌کند. افراد با تصمیم‌گیری پرخطر تمایل دارند با نادیده گرفتن خطر ترکیدن بادکنک، هر بادکنک را به میزان بیشتری باد کنند تا امتیاز بیشتری به دست آورند...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف بارت با نتیجه نموداری BART TASK موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 402 customer reviews
تکلیف بارت با نتیجه نموداری BART TASK
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,500,000.00
این تکلیف ارزیابی تصمیم‌گیری پرخطر یا تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت را امکان‌پذیر می‌کند. افراد با تصمیم‌گیری پرخطر تمایل دارند با نادیده گرفتن خطر ترکیدن بادکنک، هر بادکنک را به میزان بیشتری باد کنند تا امتیاز بیشتری به دست آورند...