توضیحات

آزمون کرسی یکی از مجموعه آزمون‌هایی است که برای سنجش حافظه کاری دیداری فضایی به کار می‌رود. در این آزمون ابتدا سنجش حافظه به‌صورت روبه‌جلو انجام می‌شود و پس از خاتمه‌ اجرا آزمودنی می‌تواند وارد مرحله معکوس بشود. توصیه می‌شود برای محاسبه دقیق حافظه کاری مراحل روبه‌جلو و معکوس هر دو اجرا شود.

در این آزمون هم نمره‌ی فراخنای حافظه‌ی دیداری فضایی و هم حافظه‌ی کاری دیداری فضایی ارائه می‌شود. نمره حافظه کاری دیداری فضایی از جمع نمرات کل در روش روبه‌جلو و معکوس به دست می‌آید.


حافظه کاری دیداری فضایی CORSI


نرم افزارهای روان شناسی
آزمون کرسی یکی از مجموعه آزمون‌هایی است که برای سنجش حافظه کاری دیداری فضایی به کار می‌رود. در این آزمون ابتدا سنجش حافظه به‌صورت روبه‌جلو انجام می‌شود و پس از خاتمه‌ اجرا آزمودنی می‌تواند وارد مرحله معکوس بشود. توصیه می‌شود برای محاسبه دقیق حافظه کاری مراحل روبه‌جلو و معکوس هر دو اجرا شود...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری دیداری فضایی CORSI موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 555 customer reviews
حافظه کاری دیداری فضایی  CORSI
نرم افزارهای روان شناسی ریال 3,700,000.00
آزمون کرسی یکی از مجموعه آزمون‌هایی است که برای سنجش حافظه کاری دیداری فضایی به کار می‌رود. در این آزمون ابتدا سنجش حافظه به‌صورت روبه‌جلو انجام می‌شود و پس از خاتمه‌ اجرا آزمودنی می‌تواند وارد مرحله معکوس بشود. توصیه می‌شود برای محاسبه دقیق حافظه کاری مراحل روبه‌جلو و معکوس هر دو اجرا شود...