توضیحات

این تکلیف با دو هدف مهارت افزایی و سنجش ظرفیت حافظه دیداری فضایی قابل‌استفاده است. استفاده از این تکلیف یک تمرین یا ورزش ذهنی در حوزه دیداری فضایی ایجاد می‌کند.

از این تکلیف می‌توان به‌عنوان یک آزمون سنجش حافظه دیداری فضایی نیز استفاده کرد. در این آزمون می‌توان نحوه ارائه محرک (ثابت یا تصادفی) فاصله زمانی، نمایش سؤال با گزینه‌های پاسخ و نمایش بازخورد را تنظیم کرد.


تکلیف مهارت حافظه دیداری ـ فضایی


نرم افزارهای روان شناسی ( توان بخشی شناختی )
این تکلیف با دو هدف مهارت افزایی و سنجش ظرفیت حافظه دیداری فضایی قابل‌استفاده است. استفاده از این تکلیف یک تمرین یا ورزش ذهنی در حوزه دیداری فضایی ایجاد می‌کند...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف مهارت حافظه دیداری ـ فضایی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 803 customer reviews
تکلیف مهارت حافظه دیداری ـ فضایی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 3,200,000.00
این تکلیف با دو هدف مهارت افزایی و سنجش ظرفیت حافظه دیداری فضایی قابل‌استفاده است. استفاده از این تکلیف یک تمرین یا ورزش ذهنی در حوزه دیداری فضایی ایجاد می‌کند...