توضیحات

این آزمون برای ارزیابی حداقل دو جنبه از کنش‌های اجرایی، یعنی برنامه‌ریزی راهبردی و حل مسئله تدوین‌شده است. این آزمون معروف‌ترین آزمون سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی است و شکل جدیدی از آزمون برج لندن به‌حساب می‌آید.

برای نمره‌گذاری آزمون، تعداد حرکات، تعداد خطاها و مدت‌زمانی که آزمودنی برای حل مسئله صرف کرده محاسبه می‌شود.

یکی از مزایای این آزمون این است که انجام آن مستلزم هیچ‌گونه دانش قبلی نیست. در آزمون، امکان انتخاب تعداد دیسک از 4 تا 7 عدد وجود دارد.


برج هانوی TOWER OF HANOI TEST


نرم افزارهای روان شناسی
این آزمون برای ارزیابی حداقل دو جنبه از کنش‌های اجرایی، یعنی برنامه‌ریزی راهبردی و حل مسئله تدوین‌شده است. این آزمون معروف‌ترین آزمون سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی است و شکل جدیدی از آزمون برج لندن به‌حساب می‌آید...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برج هانوی TOWER OF HANOI TEST موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 501 customer reviews
برج هانوی  TOWER OF HANOI TEST
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,550,000.00
این آزمون برای ارزیابی حداقل دو جنبه از کنش‌های اجرایی، یعنی برنامه‌ریزی راهبردی و حل مسئله تدوین‌شده است. این آزمون معروف‌ترین آزمون سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی است و شکل جدیدی از آزمون برج لندن به‌حساب می‌آید...