توضیحات

این مجموعه شامل تصاویر متعدد از خطای بینایی و برنامه اجرایی خطای  ادراك مولر لایر است.


آلبوم تصاویر خطای ادراک بینایی


نرم افزارهای روان شناسی
این مجموعه شامل تصاویر متعدد از خطای بینایی و برنامه اجرایی خطای ادراك مولر لایر است.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 30 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

آلبوم تصاویر خطای ادراک بینایی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 750 customer reviews
آلبوم تصاویر خطای ادراک بینایی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 950,000.00
این مجموعه شامل تصاویر متعدد از خطای بینایی و برنامه اجرایی خطای ادراك مولر لایر است.