توضیحات

این برنامه برای سنجش میزان کوررنگی به‌کار می‌رود.


کور رنگی ایشی هارا


نرم افزارهای روان شناسی
این برنامه برای سنجش میزان کوررنگی به‌کار می‌رود.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

کور رنگی ایشی هارا موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 751 customer reviews
کور رنگی ایشی هارا
نرم افزارهای روان شناسی ریال 500,000.00
این برنامه برای سنجش میزان کوررنگی به‌کار می‌رود.