توضیحات

PASAT یک تکلیف شناختی است که بیشتر برای بررسی فرایند و سرعت پردازش اطلاعات، نگهداری توجه، ظرفیت و میزان پردازش اطلاعات در حافظه کاری به‌کار می‌رود. این آزمون برای نخستین بار در سال 1977 در نیوزلند و توسط گرونوال وهمکارانش، به منظور بررسی شدت آسیب‌های مغزی در بیماران و نیز بررسی میزان بهبودی متعاقب یک آسیب مغزی ساخته شد. اما به تدریج، این آزمون از یک وسیله تشخیصی، بیشتر به صورت وسیله سنجش و بررسی کارکردهای پیشرفته شناختی در آمد.

آنچه امروزه به عنوان آزمون PASATبرای سنجش کارکردهای شناختی به‌کار گرفته می‌شود، فرم 61 موردی آن است که توسط دیری و همکاران (1991) ساخته شده است. پایایی تنصیف آزمون 96/0 و آلفا کرونباخ آن توسط کروفرد و همکاران برابر 9/0 محاسبه شده است (به نقل از کریستوفر و مک دونالد،2005).

از آنجا که در انجام تکلیف PASAT، کنش‌های اجرایی شناختی، نگهداری اطلاعات و دستکاری مجدد آنها فراخوانده می‌شوند، این آزمون برای سنجش ظرفیت و عملکرد حافظه کاری مناسب شناخته شده است و به‌طور وسیع در مطالعات به این منظور به‌کار می‌رود، برای مثال فورن و دیگران، (2006) را ببینید. این آزمون مدارآوایی (phological loop) و سیستم اجرایی مرکزی (central executivesystem) از حافظه کاری و حافظه کاری کلامی (verbal working memory) را درگیر می‌كند (کریستوفر و مک دونالد، 2005).

روند آزمون از این قرار است که دنباله‌ای 61 تایی از ارقام 1 تا 9، به صورت تصادفی و با فاصله زمانی معین، گام به گام برای آزمودنی پخش می‌شود و او باید به‌طور همزمان، مجموع دو عدد آخر را محاسبه و به صورت شفاهی بیان كند. نمرة آزمودنی بر اساس تعداد پاسخ‌های درست، نادرست و بدون پاسخ محاسبه می‌شود.

فاصلة زمانی که بین ارائه محرک‌ها اعمال می‌شود، با توجه به هدف کاربرد آزمون متفاوت خواهد بود. برای بررسی آسیبهای مغزی فاصله‌های زمانی، بیشتر(مثلا4 و5 ثانیه) درنظر گرفته‌می‌شود. برای سنجش حافظه کاری ، متناسب با توانمندی‌های شناختی، سن و هوش‌بهر آزمودنی‌ها می‌توان فاصله زمانی را بین 2 تا 4 ثانیه تغییر داد.

با کاستن از میزان این فاصله زمانی، سطح دشواری تکلیف افزایش خواهد یافت؛ به‌طوری که با تقلیل این میزان به 2 ثانیه و کمتر، میتوان از PASAT به عنوان یک استرس‌زای آزمایشگاهی استفاده كرد. مطالعات نشان می‌دهد که این آزمون به استرس‌زاهای روانشناختی حساس است (هافمن و الابسی، 2004).

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.

لطفاً در ذكر منبع از آدرس زیر استفاده كنید:

خدادادی، مجتبی؛ نظربلند، ندا و امانی، حسین (1393). نرم‌افزار گام به گام جمع بندی توالی شنیداری. تهران: موسسه تحقیقات علوم رفتاری‌- شناختی سینا.


حافظه کاری پاسات PASAT(WORKING MEMORY TEST)


نرم افزارهای روان شناسی
یك تكلیف شناختی است كه بیشتر برای بررسی فرایند و سرعت پردازش اطلاعات, نگهداری توجه, ظرفیت و میزان پردازش اطلاعات در حافظه كاری به كار می رود...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری پاسات PASAT(WORKING MEMORY TEST) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 551 customer reviews
حافظه کاری پاسات  PASAT(WORKING MEMORY TEST)
نرم افزارهای روان شناسی ریال 2,950,000.00
یك تكلیف شناختی است كه بیشتر برای بررسی فرایند و سرعت پردازش اطلاعات, نگهداری توجه, ظرفیت و میزان پردازش اطلاعات در حافظه كاری به كار می رود...