توضیحات

 آزمون حافظه‌کاری دانیمن و کارپنتر (1980) شامل 27 جمله است. این 27 جمله به شش بخش دوجمله‌ای، سه، چهار، پنج، شش و هفت جمله‌ای تقسیم شده است. هر کدام از بخش‌های این آزمون به ترتیب برای آزمودنی‌ها خوانده شده و از آنها خواسته می‌شود که به جملات گوش داده و سپس پاسخ دو سؤال زیر را مشخص كنند:

 1­ آیا جمله از نظر معنایی در ست است یا خیر؟

 2­ آخرین کلمه هر جمله چیست؟

بخش اول (درستی یا نادرستی معنای هر جمله)، پردازش و بخش دوم (آخرین كلمه هر جمله)، اندوزش را مورد سنجش قرار می‌دهد. برای نمره‌گذاری آزمون حافظه کاری، تعداد پاسخ های صحیح هر بخش بر تعداد کل جملات كه 27 است تقسیم شده و سپس عدد به‌دست آمده، درعدد 100 ضرب شده و نمره آن بخش به‌دست می‌آید. در نهایت نمره بخش پردازش با نمره بخش اندوزش جمع و حاصل، تقسیم بر دو می‌شود تا نمره كل به‌دست آید. عدد حاصل میزان ظرفیت حافظه کاری آزمودنی را مشخص می‌كند.

روایی: همبستگی این آزمون با آزمون استعداد کلامی، 59/0 است. همچنین با آزمون‌های ویژه درک مطلب مانند آزمون سئوال‌های واقعی برابر با 72/0 و با آزمون سئوال‌های ضمایر اشاره، برابر با 90/0 است. (دانیمن و کارپنتر، 1980)

پایایی: در یک بررسی مقدماتی توسط دکتر حسن اسدزاده روی 30 نفر از دانشجویان روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، ضریب پایایی 88/0 به‌دست آمد.  همچنین ضریب آلفای کرونباخ  برای این آزمون 85/0 به دست آمد. (اصل مقاله در قسمت اطلاعات بیشتر وجود دارد)

شرح نسخه رایانه‌ای آزمون

در نسخه رایانه‌ای تعداد و متن جملات مشابه نسخه شفاهی است اما جملات یكی‌یكی روی صفحه مانیتور ظاهر می‌شود. هر جمله حدود 7 ثانیه روی صفح

ه می‌ماند و پس از یك وقفه یك‌ونیم ثانیه‌ای جمله بعدی ظاهر می‌شود. در هر بخش آزمودنی باید با دقت به جملات توجه كند و سپس پاسخ دو سؤال زیر را با تیك زدن مشخص كند:

آیا هر جمله از نظر معنایی درست است یا نادرست؟

آخرین كلمه هر جمله كدام یك از هفت كلمه‌‌ای است كه می‌بیند؟

مثال آزمون در ابتدای اجرای آزمون آورده شده است.

مدت‌زمان اجرای آزمون، با توجه به فواصل زمانی كه در نظر گرفته می‌شود، در حدود 12 تا 18 دقیقه است.

 

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.

لطفاً در ذكر منبع از آدرس زیر استفاده كنید:

خدادادی، مجتبی؛ اسد زاده، حسن؛ كلانتر قریشی، منیر و امانی، حسین (1393). نرم‌افزار حافظه کاری دانیمن و کارپنتر. تهران: موسسه تحقیقات علوم رفتاری‌- شناختی سینا.


حافظه کاری دانیمن و کارپنتر DANEMAN & CARPENTER


نرم افزارهای روان شناسی
این آزمون شامل 27 جمله است. این 27 جمله به شش بخش دو جمله ای, سه, چهار, پنج, شش و هفت جمله ای تقسیم شده است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 30 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

حافظه کاری دانیمن و کارپنتر DANEMAN & CARPENTER موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 553 customer reviews
حافظه کاری دانیمن و کارپنتر DANEMAN & CARPENTER
نرم افزارهای روان شناسی ریال 3,800,000.00
این آزمون شامل 27 جمله است. این 27 جمله به شش بخش دو جمله ای, سه, چهار, پنج, شش و هفت جمله ای تقسیم شده است...