توضیحات

برای اندازه گیری زمان واکنش ساده با استفاده از محرک دیداری در گروه‌های سنی مختلف به کار می رود.


زمان سنج واکنش ساده SIMPLE REACTION TIMER TEST


نرم افزارهای روان شناسی
برای اندازه گیری زمان واکنش ساده با استفاده از محرک دیداری در گروه‌های سنی مختلف به کار می رود.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

زمان سنج واکنش ساده SIMPLE REACTION TIMER TEST موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 453 customer reviews
زمان سنج واکنش ساده SIMPLE REACTION TIMER TEST
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,800,000.00
برای اندازه گیری زمان واکنش ساده با استفاده از محرک دیداری در گروه‌های سنی مختلف به کار می رود.