توضیحات

تکلیف قمار آیوا(IGT) همان «تکلیف قمار بکارا» است که چون در زمان ابداع آن وی، داماسیو، و ترانل در دانشگاه آیوا کرسی استادی داشتند، به آزمون قمار آیوا معروف شد. این تکلیف اساساَ برای ارزیابی تصمیم‌گیری زندگی واقعی در بیماران مبتلا به آسیب در کرتکس پره‌فرونتال شکمی‌میانی طراحی شد. امروز علاوه بر نسخه اصلی بکارا و همکاران نسخه کامپیوتری آن در جمعیت‌های مختلف هنجاریابی شده و برای متخصصین بالینی و محققان امکان انجام مطالعات دقیق‌تر و آسان‌تر را فراهم می‌آورد. در این آزمون قبل از شروع 2000 امتیاز(در آزمون اصلی دلار) به آزمودنی قرض داده می‌شود و از آزمودنی خواسته می‌شود در 100 کوشش طراحی شده در نرم آفزار، میزان امتیاز (پول) بیشتری جمع کند. تکلیف آیوا شامل چهار دسته کارت است که انتخاب هرکدام از دسته کارت ها میزانی از سود و زیان را به همراه دارد. یعنی با انتخاب هرکدام از دسته کارت ها آزمودنی ممکن است میزان خاصی برنده یا برعکس بازنده شود. دسته کارت ها در مطالعات مختلف به اسامی‌مختلفی معروف اند، ولی با استناد به مطالعه اصلی بکارا و همکاران اکثراَ آنرا بر اساس حروف انگلیسی دسته کارت‌های A، B، C، D نامگذاری کرده اند. برپایه قاعده خاصی که تکلیف بر آن استوار است بعد از 20 کوشش روند احتمالاتی انتخاب دسته کارت‌های C و D سودآورتر و برعکس A و B زیان بخش تر است. دسته کارت‌های A و B پاداش بزرگتری به همراه دارند (بیش از 100 امتیاز) اما ضرر آنها نیز بالاتر است. برعکس، دسته کارت‌های C و D دربردارنده پاداش کمی‌هستند (معمولاَ 50 امتیاز) اما جریمه و ضرر آنها نیز به نسبت کمتر است، بنابراین فرد با انتخاب آنها مقدار امتیاز بیشتری بعد چند کوشش به دست می‌آورد. به آزمودنی در قالب دستورالعمل فقط گفته می‌شود که برخی از دسته کارت ها بهتر از بقیه است. مطالعات آزمایشی نشان می‌دهند که آزمودنی ها عموماَ بعد از 20 (مایا و مک کللند، 2004) تا 40 (برند، رکنور، گرابنهورس، و بکارا، 2007) کوشش از پارامترهای ریسک و تصمیمات مخاطره آمیز آگاه می‌شوند. بنابراین، خیلی از محققین معتقدند این تکلیف در آغاز نوعی ارزیابی تصمیم گیری تحت شرایط ابهام به نظر می‌رسد اما بعد از چندین کوشش تصمیم گیری مخاطره آمیز و ریسکی چهره ای آشکارتر به خود می‌گیرد، به این معنا که اغلب آزمودنی ها از احتمال از دست دادن و زیان خود مطلع می‌شوند.

نیرو محرکه رشد و تحول این تکلیف مرهون بیماران مبتلا به آسیب در منطقه شکمی‌میانی کرتکس پره فرونتال است، بیمارانی که نارساکنش‌وری‌های جدی بالطبع تصمیم گیری‌های بسیار پاتولوژیک در ابعاد روانی اجتماعی زندگی شان داشتند. این بیماران در دیگر انواع ارزیابی‌های نوروسایکولوژیک عملکرد بهنجاری نشان می‌دادند. مطالعه بکارا و همکاران (1994) نشان داد که این بیماران در مقایسه با گروه کنترل و بیماران مبتلا به آسیب در مناطق دیگر مغز، بیشتر گزینه‌های زیان آور را انتخاب می‌کردند. تکلیف آیوا با تئوری نشانگر سوماتیک داماسیو پیوند تناتنگی پیدا کرده است. در این تئوری اعتقاد براین است که هیجان و شناخت به واسطه درگیر کردن کرتکس اوربیتو فرونتال در تصمیم گیری‌های رفتاری نقش به سزایی دارند، هرچند داماسیو نقش بیشتری را برای هیجان قائل می‌شد. تفاوت در واکنش‌های  فیزیولوژیک یا اتوماتیک بین بیماران مبتلا به آسیب پره فرونتال و گروه کنترل سالم با تئوری نشانگر سوماتیک همخوانی دارد (بکارا، ترانل، داماسیو، و داماسیو، 1996).

مشخصه اصلی این بیماران بی توجهی آشكار نسبت به پیامدهای بلندمدت تصمیمات و ناتوانی در یادگیری از اشتباهات مكرر است. توانایی هوشی، حافظه و سایر كاركردهای شناختی پیچیده در این بیماران در حد بهنجار است، اما توانایی شان در تجربه و بیان هیجانات و هم چنین رفتار اجتماعی دستخوش تغییرات بارزی قرار می‌گیرد. این بیماران اغلب تصمیماتی می‌گیرند كه به خسارات مالی، از دست دادن وجهه اجتماعی، و حتی از دست دادن خانواده و دوستان می‌انجامد. این بیماران بیشتر تمایل به انتخاب پاداش فوری دارند هرچند ممكن است در آینده این پاداش فوری به نتایج منفی شدید و گسترده‌ای بیانجامد. وردجو گارسیا و بکارا (2009) خصیصه اصلی این بیماران را «کوته بینی نسبت به آینده» می‌دادنند.

باید به این مهم اشاره داشت که استفاده از هر مقیاس و ابزاری بدون بهره‌مندی کافی از تئوری یا تئوری‌های زیربنای آن، یافته‌های حاصل از آنرا قابل تبیین، توضیح و نهایتاَ استفاده نخواهد کرد. تئوری زیربنای این تکلیف بر دو حوزه مطالعاتی مبتنی است. ابتداَ مطالعات نوروساینس بالینی و کاربردی (ریمان و بکارا، 2010) که عمدتاَ در کارهای داماسیو، بکارا، ترانل نمود جدی دارد و دوم مطالعات شناختی در حوزه تصمیم‌گیری ریسکی. در هر کدام از این حوزه ها از بدو معرفی آزمون آیوا، مطالعات گسترده‌ای انجام شده است که در پایان‌این جستار منابعی برای مطالعه بیشتر معرفی شده‌است. مطالعه در این حوزه‌ها درک متخصصین را از منطق آزمون، فهم یافته‌های حاصله، فرمول‌بندی کردن موردی و نهایتاَ اعمال  انواع مداخلات و پیش بینی‌ها، فراهم خواهد کرد.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.

لطفاً در ذكر منبع از آدرس زیر استفاده كنید:

خدادادی، مجتبی؛ ساعد امید، حسن و امانی، حسین (1393). نرم‌افزار تکلیف قمار آیوا. تهران: موسسه تحقیقات علوم رفتاری‌- شناختی سینا.


IOWA GAMBLING TASK


نرم افزارهای روان شناسی
این تكلیف اساسا برای ارزیابی تصمیم گیری زندگی واقعی در بیماران مبتلا به آسیب در كرتكس پره فرونتال شكمی میانی طراحی شده.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

IOWA GAMBLING TASK موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 403 customer reviews
IOWA GAMBLING TASK
نرم افزارهای روان شناسی ریال 2,850,000.00
این تكلیف اساسا برای ارزیابی تصمیم گیری زندگی واقعی در بیماران مبتلا به آسیب در كرتكس پره فرونتال شكمی میانی طراحی شده.