توضیحات

برای ارزيابی تكانشوری و ريسك‌پذيری به‌كار می‌رود. با قابليت انجام محاسبات فردی، گروهی، چاپ نتايج، انتقال ديتا و...


STOPE SIGNAL TASK


نرم افزارهای روان شناسی
برای ارزيابی تكانشوری و ريسك‌پذيری به‌كار می‌رود...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

STOPE SIGNAL TASK موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 408 customer reviews
STOPE SIGNAL TASK
نرم افزارهای روان شناسی ریال 650,000.00
برای ارزيابی تكانشوری و ريسك‌پذيری به‌كار می‌رود...