توضیحات

تکلیف برو/ نرو (حرکت/ توقف) به‌طور گسترده‌ای برای بررسی مهار (بازداری) حرکتی مورداستفاده قرارگرفته است. ناحیه فرونتال به‌ویژه شکنج تحتانی پره فروتنال راست مسئول‌ مهار پاسخ است.

آزمون حاضر از نوع ساده بوده که در آن محرک GO -NO GO ثابت می‌ماند. کل محرک می‌تواند از 40 تا 200 مورد باشد. در این آزمون موارد زیر به‌عنوان نتیجه به دست می‌آید:

1-تعداد و درصد خطای ارتکاب یا عدم بازداری مناسب (پاسخ دادن به  NO GO یا پاسخ اشتباه به GO) .omission

2- تعداد و درصد بازداری یا از دست دادن پاسخ درست (پاسخ ندادن به GO) .omission

3- میانگین زمان پاسخ.

با قابليت انجام محاسبات فردی، گروهی، چاپ نتايج، انتقال ديتا و...

مدت‌زمان اجرای آزمايش، با احتساب مرحله آزمايشی، بر حسب تنظيمات تعداد محرك‌ها، زمان ارايه و فاصله بين محرك‌ها، جمعاً در حدود 2 تا 25 دقيقه است.

 

لطفاً در ذكر منبع از آدرس زير استفاده كنيد:

خدادادی، مجتبی؛ خرمی، آناهيتا و امانی، حسين (1393). نرم‌افزار برو/ نرو. تهران: موسسه تحقيقات علوم رفتاری- شناختي سينا.


بررسی تکانشگری برو- نرو GO NO GO


نرم افزارهای روان شناسی
تکلیف برو/ نرو (حرکت/ توقف) به‌طور گسترده‌ای برای بررسی مهار (بازداری) حرکتی مورداستفاده قرارگرفته است. ناحیه فرونتال به‌ویژه شکنج تحتانی پره فروتنال راست مسئول‌ مهار پاسخ است. آزمون حاضر از نوع ساده بوده که در آن محرک GO -NO GO ثابت می‌ماند. کل محرک می‌تواند از 40 تا 200 مورد باشد. در این آزمون موارد زیر به‌عنوان نتیجه به دست می‌آید:..
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بررسی تکانشگری برو- نرو GO NO GO موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 409 customer reviews
بررسی تکانشگری برو- نرو GO NO GO
نرم افزارهای روان شناسی ریال 3,850,000.00
تکلیف برو/ نرو (حرکت/ توقف) به‌طور گسترده‌ای برای بررسی مهار (بازداری) حرکتی مورداستفاده قرارگرفته است. ناحیه فرونتال به‌ویژه شکنج تحتانی پره فروتنال راست مسئول‌ مهار پاسخ است. آزمون حاضر از نوع ساده بوده که در آن محرک GO -NO GO ثابت می‌ماند. کل محرک می‌تواند از 40 تا 200 مورد باشد. در این آزمون موارد زیر به‌عنوان نتیجه به دست می‌آید:..