توضیحات

   آزمون استروپ اولین بار در سال 1935 توسط ریدلی‌استروپ به منظور اندازه‌گیری توجه انتخابی و انعطاف‌پذیری شناختی از طریق پردازش دیداری ساخته‌شد. این آزمون در پژوهش‌های مختلف در گروه‌های بالینی متعدد، برای اندازه‌گیری توانایی بازداری پاسخ، توجه‌انتخابی، تغییرپذیری شناختی و انعطاف‌پذیری شناختی مورد استفاده قرار گرفته‌است. آزمون اولیة استروپ به زبان‌های مختلف، چینی، آلمانی، سوئدی، ژاپنی، فارسی و... ترجمه شده و توسط پژوهشگران مختلف اجرا و نمره‌گذاری شده‌است. با توجه به کاربردهای مختلف آزمون استروپ، تغییرات زیادی در مدل اصلی از نظر تعداد رنگ‌های نمایش داده شده، زمان نمایش محرک‌ها و فاصله زمانی بین نمایش محرک‌ها ایجاد شده است (1). به‌طور مثال در مدل‌های ارائه شده بعدی از کارت‌های زمینه سیاه استفاده شد که اولین تغییر در آزمون اولیه محسوب می‌شود. اعتبار و پایایی هر دو حالت رنگ زمینه (سیاه وسفید)، در تجارب مختلف آزمایشگاهی مورد تایید قرار گرفتند(2). یکی دیگر از این تغییرات نحوه پاسخ دادن به آزمون بوده که از حالت زبانی به حالت دستی تغییر یافته كه بر طبق تحقیقات باعث کاهش اثر تداخلی شده است(1). تغییر دیگری که نسبت به آزمون اصلی ایجاد شده است ارائه محرک‌ها با زمان‌های متفاوت برای بررسی بهتر عملکرد متفاوت مغزی به‌ویژه در زمان انجام وظایف دوگانه (انجام تكلیف استروپ و یك فعالیت دیگر) است.

     استفاده از آزمون‌های استروپ تغییر یافته، امکان بررسی جنبه‌های مختلف فرآیند‌های مغزی و مناطق درگیر در تشخیص و پاسخ، با توجه به زمان‌های متفاوت ارائه محرک را فراهم می‌كند. این فرآیند‌های متفاوت مغزی با استفاده از روش‌های ERP ,fMRI وتکنیک غیر تهاجمی ‌ fNIRS مورد بررسی قرارگرفته است و شواهد محکمی ‌در اثبات تفاوت واکنش شبکه‌های عصبی و مناطق مغزی درگیر در آن فرآیندها، با تغییر در زمان‌های مختلف ارائه محرک، نسبت به زمان ثابت مورد استفاده در آزمون اصلی استروپ، به‌دست آمده است(3).

در آزمون استروپ معنایی با توجه به مبانی نظری آزمون کلاسیک استروپ، در محتوا و نحوه اجرای آن تغییراتی به‌عمل آمده که اهم آنها از این قرار است؛ محرک‌های این آزمون واژگان خنثی و با بار معنایی است که به صورت متداخل و تصادفی با رنگهای قرمز و سبز ارایه می‌شوند. مدت زمان درنگ محرك روی صفحه نمایش از زمان ارایه تا زمان پاسخ، و در صورت عدم پاسخ، حداكثر تا یك ثانیه است. فاصله بین دو محرك 750 هزارم‌ثانیه است. برای پاسخ دو دکمه صفحه کلید رایانه با برچسب رنگی قرمز و سبز مشخص شده‌اند (دکمه ؟، سبز و دکمه Z ، قرمز). آزمودنی باید برای پاسخ دادن از دو انگشت اشاره دست راست و چپ استفاده کرده و با حداکثر سرعت و صرف‌نظر از معنای کلمات، برای واژه‌های سبز دکمه سبز و برای واژه‌های قرمز، دکمه قرمز را فشار دهد.

میزان بازداری یا تداخل، با مقایسه درصد پاسخ‌های درست واژه‌های عاطفی و خنثی به‌دست می‌آید. معمولاً  تعداد خطا و بدون پاسخ برای واژه‌های هدف بیش از واژه‌های خنثی است. به عبارت دیگر درصد پاسخ‌های درست واژه‌های عاطفی كمتر از خنثی می‌شود (هرچند ممكن است برای همة افراد چنین نباشد، اما نتایج گروهی است كه مبنای تحلیل قرار می‌گیرد).  همچنین طولانی‌تر بودن میانگین مدت زمان پاسخ به واژه‌های هدف (واژه‌های باردار، عاطفی یا دارای معنا و مفهومی خاص) در مقایسه با واژه‌های خنثی، شاخص دیگری برای ارزیابی تداخل محسوب می‌شود.

 

با قابليت انجام محاسبات فردی، گروهی، چاپ نتايج، انتقال ديتا و... اين آزمون به‌منظور اندازه‌گيری بازداری پاسخ و سوگيری توجه در گروه‌های سنی مختلف به‌كار می‌رود.

لطفاً برای استناد به این ابزار از آدرس زیر استفاده كنید:

خدادادی، مجتبی و امانی، حسین (1393). نرم‌افزار استروپ معنایی. تهران: موسسه تحقیقات علوم رفتاری‌- شناختی سینا.

 


تکلیف استروپ معنایی SEMANTIC STROOP TASK


نرم افزارهای روان شناسی
این آزمون مانند آزمون استروپ ساده و پیچیده برای اندازه‌گیری توانایی بازداری پاسخ توجه انتخابی تغییرپذیری و انعطاف‌پذیری شناختی مورداستفاده قرار می‌گیرد...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ معنایی SEMANTIC STROOP TASK موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 661 customer reviews
تکلیف استروپ معنایی  SEMANTIC STROOP TASK
نرم افزارهای روان شناسی ریال 4,500,000.00
این آزمون مانند آزمون استروپ ساده و پیچیده برای اندازه‌گیری توانایی بازداری پاسخ توجه انتخابی تغییرپذیری و انعطاف‌پذیری شناختی مورداستفاده قرار می‌گیرد...