توضیحات

زبان وگفتار: ناحيه‌های ورنيكه و بروكا  -  فرايند زبان در مغز - زبان حيوانات - 3 فیلم - 27 دقیقه


زبان وگفتار: ناحیه‌های ورنیکه و بروکا - فرایند زبان در مغز - زبان حیوانات - 3 فیلم - 27 دقیقه


فیلم های آموزشی
زبان وگفتار: ناحيه‌های ورنيكه و بروكا - فرايند زبان در مغز - زبان حيوانات - 3 فیلم - 27 دقیقه
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

زبان وگفتار: ناحیه‌های ورنیکه و بروکا - فرایند زبان در مغز - زبان حیوانات - 3 فیلم - 27 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 1002 customer reviews
زبان وگفتار: ناحیه‌های ورنیکه و بروکا  -  فرایند زبان در مغز - زبان حیوانات - 3 فیلم - 27 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 220,000.00
زبان وگفتار: ناحيه‌های ورنيكه و بروكا - فرايند زبان در مغز - زبان حيوانات - 3 فیلم - 27 دقیقه