توضیحات

خبرپردازی ديداری: مفاهيم ابتدايی - خبرپردازی ديداری: ادراك  - ادراك: بينايی وارونه - يكپارچگی حسی- حركتی - 4 فیلم - 23 دقیقه


خبرپردازی دیداری: مفاهیم ابتدایی - خبرپردازی دیداری 4 فیلم - 23 دقیقه


فیلم های آموزشی
خبرپردازی ديداری: مفاهيم ابتدايی - خبرپردازی ديداری: ادراك - ادراك: بينايی وارونه - يكپارچگی حسی- حركتی - 4 فیلم - 23 دقیقه
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خبرپردازی دیداری: مفاهیم ابتدایی - خبرپردازی دیداری 4 فیلم - 23 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 1008 customer reviews
خبرپردازی دیداری: مفاهیم ابتدایی - خبرپردازی دیداری 4 فیلم - 23 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 600,000.00
خبرپردازی ديداری: مفاهيم ابتدايی - خبرپردازی ديداری: ادراك - ادراك: بينايی وارونه - يكپارچگی حسی- حركتی - 4 فیلم - 23 دقیقه