توضیحات

پيرشدن و حافظه - مكان هندسی يادگيری و حافظه - يادگيری به عنوان تغيير سيناپسی - توصيه‌های يك حافظ برتر در راهبردهای مطالعه - 4 فیلم - 36 دقیقه


پیرشدن و حافظه - مکان هندسی یادگیری و حافظه - یادگیری به عنوان تغییر سیناپسی - 4 فیلم - 36 دقیقه


فیلم های آموزشی
پيرشدن و حافظه - مكان هندسی يادگيری و حافظه - يادگيری به عنوان تغيير سيناپسی - توصيه‌های يك حافظ برتر در راهبردهای مطالعه - 4 فیلم - 36 دقیقه
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 35 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

پیرشدن و حافظه - مکان هندسی یادگیری و حافظه - یادگیری به عنوان تغییر سیناپسی - 4 فیلم - 36 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 1011 customer reviews
پیرشدن و حافظه - مکان هندسی یادگیری و حافظه - یادگیری به عنوان تغییر سیناپسی - 4 فیلم - 36 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 60,000.00
پيرشدن و حافظه - مكان هندسی يادگيری و حافظه - يادگيری به عنوان تغيير سيناپسی - توصيه‌های يك حافظ برتر در راهبردهای مطالعه - 4 فیلم - 36 دقیقه