توضیحات

بيماری آلزايمر - درك بيماری آلزايمر - مغز دو زبانه - زندگی با ياد زدودگی: هيپوكامپ و حافظه - 4 فیلم - 35 دقیقه


بیماری آلزایمر - درک بیماری آلزایمر - مغز دو زبانه - زندگی با یاد زدودگی: هیپوکامپ و حافظه - 4 فیلم - 35 دقیقه


فیلم های آموزشی
بيماری آلزايمر - درك بيماری آلزايمر - مغز دو زبانه - زندگی با ياد زدودگی: هيپوكامپ و حافظه - 4 فیلم - 35 دقیقه
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 35 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

بیماری آلزایمر - درک بیماری آلزایمر - مغز دو زبانه - زندگی با یاد زدودگی: هیپوکامپ و حافظه - 4 فیلم - 35 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 1012 customer reviews
بیماری آلزایمر - درک بیماری آلزایمر - مغز دو زبانه - زندگی با یاد زدودگی: هیپوکامپ و حافظه - 4 فیلم - 35 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 600,000.00
بيماری آلزايمر - درك بيماری آلزايمر - مغز دو زبانه - زندگی با ياد زدودگی: هيپوكامپ و حافظه - 4 فیلم - 35 دقیقه