توضیحات

قضاوت و تصميم‌گيری - 27 دقیقه


قضاوت و تصمیم‌گیری - 27 دقیقه


فیلم های آموزشی
قضاوت و تصميم‌گيری - 27 دقیقه
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

قضاوت و تصمیم‌گیری - 27 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 1017 customer reviews
قضاوت و تصمیم‌گیری - 27 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 220,000.00
قضاوت و تصميم‌گيری - 27 دقیقه