توضیحات

هيجانات، استرس و سلامتی - استرس: موقعيت كنترل و پيش بينی پذيری - 2 فیلم - 13 دقیقه


هیجانات، استرس و سلامتی - استرس: موقعیت کنترل و پیش بینی پذیری - 2 فیلم - 13 دقیقه


فیلم های آموزشی
هيجانات، استرس و سلامتی - استرس: موقعيت كنترل و پيش بينی پذيری - 2 فیلم - 13 دقیقه
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

هیجانات، استرس و سلامتی - استرس: موقعیت کنترل و پیش بینی پذیری - 2 فیلم - 13 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 1018 customer reviews
هیجانات، استرس و سلامتی - استرس: موقعیت کنترل و پیش بینی پذیری - 2 فیلم - 13 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 400,000.00
هيجانات، استرس و سلامتی - استرس: موقعيت كنترل و پيش بينی پذيری - 2 فیلم - 13 دقیقه