توضیحات

شخصيت چندگانه - ذهن جامعه ستيز -  پرخاشگری، خشونت و مغز - 3 فیلم - 36 دقیقه


شخصیت چندگانه - ذهن جامعه ستیز - پرخاشگری، خشونت و مغز - 3 فیلم - 36 دقیقه


فیلم های آموزشی
شخصيت چندگانه - ذهن جامعه ستيز - پرخاشگری، خشونت و مغز - 3 فیلم - 36 دقیقه
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

شخصیت چندگانه - ذهن جامعه ستیز - پرخاشگری، خشونت و مغز - 3 فیلم - 36 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 1019 customer reviews
شخصیت چندگانه - ذهن جامعه ستیز -  پرخاشگری، خشونت و مغز - 3 فیلم - 36 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 220,000.00
شخصيت چندگانه - ذهن جامعه ستيز - پرخاشگری، خشونت و مغز - 3 فیلم - 36 دقیقه