توضیحات

قطعه‌های پيشانی و رفتار-  فهم مغز از طريق صرع - عصب شناختی توان‌بخشی - 3 فیلم - 37 دقیقه


قطعه‌های پیشانی و رفتار- فهم مغز از طریق صرع - عصب شناختی توان‌بخشی - 3 فیلم - 37 دقیقه


فیلم های آموزشی
قطعه‌های پيشانی و رفتار- فهم مغز از طريق صرع - عصب شناختی توان‌بخشی - 3 فیلم - 37 دقیقه
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 35 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

قطعه‌های پیشانی و رفتار- فهم مغز از طریق صرع - عصب شناختی توان‌بخشی - 3 فیلم - 37 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 1021 customer reviews
قطعه‌های پیشانی و رفتار-  فهم مغز از طریق صرع - عصب شناختی توان‌بخشی - 3 فیلم - 37 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 600,000.00
قطعه‌های پيشانی و رفتار- فهم مغز از طريق صرع - عصب شناختی توان‌بخشی - 3 فیلم - 37 دقیقه