توضیحات

گسستگی خواب و آرام سازی درد - قطعات پيشانی: شناخت و آگاهی - مطالعه اثرات تحريك زير آستانه‌ای بر ذهن - 3 فیلم - 16 دقیقه


گسستگی خواب و آرام سازی درد - قطعات پیشانی: شناخت و آگاهی - مطالعه اثرات تحریک زیر آستانه‌ای بر ذهن - 3 فیلم - 16 دقیقه


فیلم های آموزشی
گسستگی خواب و آرام سازی درد - قطعات پيشانی: شناخت و آگاهی - مطالعه اثرات تحريك زير آستانه‌ای بر ذهن - 3 فیلم - 16 دقیقه
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

گسستگی خواب و آرام سازی درد - قطعات پیشانی: شناخت و آگاهی - مطالعه اثرات تحریک زیر آستانه‌ای بر ذهن - 3 فیلم - 16 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 1027 customer reviews
گسستگی خواب و آرام سازی درد - قطعات پیشانی: شناخت و آگاهی - مطالعه اثرات تحریک زیر آستانه‌ای بر ذهن - 3 فیلم - 16 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 600,000.00
گسستگی خواب و آرام سازی درد - قطعات پيشانی: شناخت و آگاهی - مطالعه اثرات تحريك زير آستانه‌ای بر ذهن - 3 فیلم - 16 دقیقه