توضیحات

اندروفين: مُرفين طبيعی مغز - مكانيزم‌های مغز در لذت از اعتياد - كند سازها و اثرات اعتياد آور آنها روی مغز - تراتوجنز و اثرات آنها روی رشد مغز و ذهن - 4 فیلم - 28 دقیقه


اندروفین: مُرفین طبیعی مغز - مکانیزم‌های مغز در لذت از اعتیاد - کند سازها و اثرات اعتیاد آور آنها روی مغز - 4 فیلم - 28 دقیقه


فیلم های آموزشی
اندروفين: مُرفين طبيعی مغز - مكانيزم‌های مغز در لذت از اعتياد - كند سازها و اثرات اعتياد آور آنها روی مغز - تراتوجنز و اثرات آنها روی رشد مغز و ذهن - 4 فیلم - 28 دقیقه
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اندروفین: مُرفین طبیعی مغز - مکانیزم‌های مغز در لذت از اعتیاد - کند سازها و اثرات اعتیاد آور آنها روی مغز - 4 فیلم - 28 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 1028 customer reviews
اندروفین: مُرفین طبیعی مغز - مکانیزم‌های مغز در لذت از اعتیاد - کند سازها و اثرات اعتیاد آور آنها روی مغز - 4 فیلم - 28 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 220,000.00
اندروفين: مُرفين طبيعی مغز - مكانيزم‌های مغز در لذت از اعتياد - كند سازها و اثرات اعتياد آور آنها روی مغز - تراتوجنز و اثرات آنها روی رشد مغز و ذهن - 4 فیلم - 28 دقیقه