توضیحات

اعتياد به الكل: عوامل ارثی - درمان اعتياد به مواد: رويكردی رفتاری - 2 فیلم - 30 دقیقه


اعتیاد به الکل: عوامل ارثی - درمان اعتیاد به مواد: رویکردی رفتاری - 2 فیلم - 30 دقیقه


فیلم های آموزشی
اعتياد به الكل: عوامل ارثی - درمان اعتياد به مواد: رويكردی رفتاری - 2 فیلم - 30 دقیقه
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اعتیاد به الکل: عوامل ارثی - درمان اعتیاد به مواد: رویکردی رفتاری - 2 فیلم - 30 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 1029 customer reviews
اعتیاد به الکل: عوامل ارثی - درمان اعتیاد به مواد: رویکردی رفتاری - 2 فیلم - 30 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 220,000.00
اعتياد به الكل: عوامل ارثی - درمان اعتياد به مواد: رويكردی رفتاری - 2 فیلم - 30 دقیقه