توضیحات

شناخت و سيستم ايمنی: كنش متقابل ذهن/ جسم  - اثر دارو نما: ارتباط ذهن/ جسم - اثرات فعاليت ذهنی و فيزيكی روی ذهن / مغز - 3 فیلم - 28 دقیقه


شناخت و سیستم ایمنی: کنش متقابل ذهن/ جسم - اثر دارو نما: ارتباط ذهن/ جسم - 3 فیلم - 28 دقیقه


فیلم های آموزشی
شناخت و سيستم ايمنی: كنش متقابل ذهن/ جسم - اثر دارو نما: ارتباط ذهن/ جسم - اثرات فعاليت ذهنی و فيزيكی روی ذهن / مغز - 3 فیلم - 28 دقیقه
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

شناخت و سیستم ایمنی: کنش متقابل ذهن/ جسم - اثر دارو نما: ارتباط ذهن/ جسم - 3 فیلم - 28 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 1030 customer reviews
شناخت و سیستم ایمنی: کنش متقابل ذهن/ جسم  - اثر دارو نما: ارتباط ذهن/ جسم - 3 فیلم - 28 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 600,000.00
شناخت و سيستم ايمنی: كنش متقابل ذهن/ جسم - اثر دارو نما: ارتباط ذهن/ جسم - اثرات فعاليت ذهنی و فيزيكی روی ذهن / مغز - 3 فیلم - 28 دقیقه