توضیحات

قابليت‌های نوزاد - رشد شناختی كودك - رشد اجتماعی در كودك  - اثر پير شدن در عملكرد شناخت: سرشت/تربيت - 4 فیلم - 26 دقیقه


قابلیت‌های نوزاد - رشد شناختی کودک - رشد اجتماعی در کودک - اثر پیر شدن در عملکرد شناخت: سرشت/تربیت - 4 فیلم - 26 دقیقه


فیلم های آموزشی
قابليت‌های نوزاد - رشد شناختی كودك - رشد اجتماعی در كودك - اثر پير شدن در عملكرد شناخت: سرشت/تربيت - 4 فیلم - 26 دقیقه
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 35 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

قابلیت‌های نوزاد - رشد شناختی کودک - رشد اجتماعی در کودک - اثر پیر شدن در عملکرد شناخت: سرشت/تربیت - 4 فیلم - 26 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 1032 customer reviews
قابلیت‌های نوزاد - رشد شناختی کودک - رشد اجتماعی در کودک  - اثر پیر شدن در عملکرد شناخت: سرشت/تربیت - 4 فیلم - 26 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 600,000.00
قابليت‌های نوزاد - رشد شناختی كودك - رشد اجتماعی در كودك - اثر پير شدن در عملكرد شناخت: سرشت/تربيت - 4 فیلم - 26 دقیقه