توضیحات

اختلالات خلقی: شيدايی و افسردگی - اختلالات خلقی: عوامل ارثی - اختلالات خلقی: درمان دارويی و گفتاری - درمان افسردگی: تشنج درمانی الكتريكی - 4 فیلم - 30 دقیقه


اختلالات خلقی: شیدایی و افسردگی - اختلالات خلقی: عوامل ارثی - اختلالات خلقی: درمان دارویی و گفتاری- 30 دقیقه


فیلم های آموزشی
اختلالات خلقی: شيدايی و افسردگی - اختلالات خلقی: عوامل ارثی - اختلالات خلقی: درمان دارويی و گفتاری - درمان افسردگی: تشنج درمانی الكتريكی - 4 فیلم - 30 دقیقه
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اختلالات خلقی: شیدایی و افسردگی - اختلالات خلقی: عوامل ارثی - اختلالات خلقی: درمان دارویی و گفتاری- 30 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 1039 customer reviews
اختلالات خلقی: شیدایی و افسردگی - اختلالات خلقی: عوامل ارثی - اختلالات خلقی: درمان دارویی و گفتاری- 30 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 600,000.00
اختلالات خلقی: شيدايی و افسردگی - اختلالات خلقی: عوامل ارثی - اختلالات خلقی: درمان دارويی و گفتاری - درمان افسردگی: تشنج درمانی الكتريكی - 4 فیلم - 30 دقیقه