توضیحات

خط‌کش تخمین فاصله برای سنجش دقت تخمین طول و نقطه وسط به‌کار می‌رود.


خط‌کش تخمین فاصله


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
خط‌کش تخمین فاصله برای سنجش دقت تخمین طول و نقطه وسط به‌کار می‌رود.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خط‌کش تخمین فاصله موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 1031 customer reviews
خط‌کش تخمین فاصله
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 950,000.00
خط‌کش تخمین فاصله برای سنجش دقت تخمین طول و نقطه وسط به‌کار می‌رود.