توضیحات

بسته آموزش و بهسازی حافظه کاری (حافظه فعال)


بسته آموزش و بهسازی حافظه کاری (حافظه فعال)


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ( توان بخشی شناختی )
بسته آموزش و بهسازی حافظه کاری (حافظه فعال)
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بسته آموزش و بهسازی حافظه کاری (حافظه فعال) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 1041 customer reviews
بسته آموزش و بهسازی حافظه کاری (حافظه فعال)
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 6,300,000.00
بسته آموزش و بهسازی حافظه کاری (حافظه فعال)