توضیحات

تکلیف AX-CPT فعالیت شناختی است که نیازمند هوشیاری، حافظه‌کاری و پاسخ مهاری است و به طور موفقیت‌آمیزی برای ایجاد خستگی ذهنی در مطالعات ورزشی مورد استفاده قرار گرفته است.

تکلیف AX-CPT یکی از تمرین‌های ذهنی استقامتی و شیوه جدید توان‌بخشی شناختی است. با استفاده از این شیوه تمرین، سازگاری ذهنی و مقاومت بیشتر در برابر خستگی روانی ایجاد می‌شود و به دنبال آن عملکرد جسمانی و پردازش ذهنی توسعه می‌یابد. تکلیف شامل پاسخ به یک سری از حروف نشان داده شده روی نمایشگر رایانه با استفاده از فشار دو دکمة صفحه کلید است. عملکرد تکلیف AX-CPT به صورت خودکار بر اساس زمان واکنش و دقت پاسخ‌ها ثبت می‌شود.


تکلیف عملکرد پیوسته AX-CPT


نرم افزارهای روان شناسی
تکلیف عملکرد پیوسته AX-CPT
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف عملکرد پیوسته AX-CPT موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 652 customer reviews
تکلیف عملکرد پیوسته AX-CPT
نرم افزارهای روان شناسی ریال 4,800,000.00
تکلیف عملکرد پیوسته AX-CPT