توضیحات

تاشیستوسكوپ یا محرك‌نما وسیله‌ای است كه از آن برای ارائه محرك بینایی(نوشتار یا تصویر)، در مدت مشخص و قابل تنظیم استفاده می‌شود. البته مدت ارائه، معمولاً كوتاه (در حدود 100 هزارم ثانیه) در نظر گرفته می‌شود تا صرفاً قسمت‌هایی از محرك كه با یك دید زدن كوتاه ادراك می‌شود، مشخص شود. هرچند بر حسب نوع و كیفیت آزمایش زمان یاد شده می‌تواند كمتر یا بیش از آن تعیین شود، یا حتی یك زمان خیلی كوتاه (مثلاً 1 هزارم ثانیه) به دفعات تكرار شود. در این دستگاه ارائه محرك از یك‌هزارم ثانیه تا حداكثر 10 ثانیه با قابل تنظیم است. دستگاه‌های محرك‌نما در دو نوع كلی گروهی و انفرادی وجود دارد و دستگاه حاضر برای انجام آزمایش‌های انفرادی طراحی شده است

موارد كاربرد

محرك‌نما وسیله‌ای مناسب برای انجام آزمایش‌هایی در حیطه حافظه، ادراك، انگیزش و شخصیت است. موضوع‌هایی از قبیل سنجش ظرفیت ادراك بینایی حافظه انتخابی یا سوگیری حافظه تأثیر خلق و خو در سوگیری حافظه انگیزش و شخصیت هیجان و ادراك و بسیاری از موضوع‌های دیگر از مواردی به شمار می‌آیند كه در صورت طرح‌ریزی مناسب، با استفاده از دستگاه محرك‌نما قابل بررسی است.


دستگاه محرك نما (تاشيستوسكوپ) مدل RT-982 و تنظيم دقيق زمان با قابليت برنامه ريزی LCD مجهز به نمايشگر


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
دستگاه محرك نما (تاشيستوسكوپ) مدل RT-982 و تنظيم دقيق زمان با قابليت برنامه ريزی LCD مجهز به نمايشگر
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه محرك نما (تاشيستوسكوپ) مدل RT-982 و تنظيم دقيق زمان با قابليت برنامه ريزی LCD مجهز به نمايشگر موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 1011 customer reviews
دستگاه محرك نما (تاشيستوسكوپ) مدل RT-982 و تنظيم دقيق زمان با قابليت برنامه ريزی LCD مجهز به نمايشگر
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 86,000,000.00
دستگاه محرك نما (تاشيستوسكوپ) مدل RT-982 و تنظيم دقيق زمان با قابليت برنامه ريزی LCD مجهز به نمايشگر