توضیحات

تکلیف توان‌بخشی شناخت اجتماعی مبتنی بر همدلی 

The Task of Rehabilitation Social Cognition Based on Empathy

این برنامه با هدف توان‌بخشی و افزایش همدلی در کودکان و نوجوانان طراحی شده است.  بازی‌های آن از سطح ساده و مبتدی شروع می‌شود و با امتیازگیری فرد به مرحله بالاتر می‌رود.

 


تکلیف توان‌بخشی شناخت اجتماعی مبتنی بر همدلی The Task of Rehabilitation Social Cognition Based on Empathy


نرم افزارهای روان شناسی ( توان بخشی شناختی )
این برنامه با هدف توان‌بخشی و افزایش همدلی در کودکان و نوجوانان طراحی شده است. بازی‌های آن از سطح ساده و مبتدی شروع می‌شود و با امتیازگیری فرد به مرحله بالاتر می‌رود.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف توان‌بخشی شناخت اجتماعی مبتنی بر همدلی The Task of Rehabilitation Social Cognition Based on Empathy موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 804 customer reviews
تکلیف توان‌بخشی شناخت اجتماعی مبتنی بر همدلی  The Task of Rehabilitation Social Cognition Based on Empathy
نرم افزارهای روان شناسی ریال 4,750,000.00
این برنامه با هدف توان‌بخشی و افزایش همدلی در کودکان و نوجوانان طراحی شده است. بازی‌های آن از سطح ساده و مبتدی شروع می‌شود و با امتیازگیری فرد به مرحله بالاتر می‌رود.