توضیحات

تکلیف توان‌بخشی حافظه‌کاری سینا کاگمد 

SINA COGME

  برنامه توان‌بخشی شناختی کاگمد برای تقویت حافظه فعال، توجه و تقویت عملکرد اجرایی در سال 2001 در کشور سوئد طراحی شده است. برنامه سینا کاگمد نیز براساس برنامه اصلی به زبان فارسی آماده شده است و در حوزه‌های دیداری و شنیداری برای تقویت حافظه کاری و توجه قابل استفاده است.

 


تکلیف توان‌بخشی حافظه‌کاری سینا کاگمد SINA COGME


نرم افزارهای روان شناسی ( توان بخشی شناختی )
برنامه توان‌بخشی شناختی کاگمد برای تقویت حافظه فعال، توجه و تقویت عملکرد اجرایی در سال 2001 در کشور سوئد طراحی شده است. برنامه سینا کاگمد نیز براساس برنامه اصلی به زبان فارسی آماده شده است و در حوزه‌های دیداری و شنیداری برای تقویت حافظه کاری و توجه قابل استفاده است.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف توان‌بخشی حافظه‌کاری سینا کاگمد SINA COGME موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 805 customer reviews
تکلیف توان‌بخشی حافظه‌کاری سینا کاگمد  SINA COGME
نرم افزارهای روان شناسی ریال 4,700,000.00
برنامه توان‌بخشی شناختی کاگمد برای تقویت حافظه فعال، توجه و تقویت عملکرد اجرایی در سال 2001 در کشور سوئد طراحی شده است. برنامه سینا کاگمد نیز براساس برنامه اصلی به زبان فارسی آماده شده است و در حوزه‌های دیداری و شنیداری برای تقویت حافظه کاری و توجه قابل استفاده است.