توضیحات

نرم‌افزار پرسشنامه غربالگری مراحل رشد ASQ

توصیف پرسشنامه

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ASQ در سال 1391 توسط ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ آﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷکی منتشر شده و در اختیار مراکز مرتبط و آحاد جامعه قرار داده شده است تا از این طریق نوزدانی که نیاز به مراقبت‌های بیشتر دارند به موقع شناسایی و اقدامات مقتضی در بارۀ آنان به‌کار گرفته شود.

این ﺍﺑﺰﺍﺭ حاوی 19 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍی ﮔﺮﻭﻩ‌های ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ 4 ﻣﺎﻫگی تا 60 ماهگی ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ASQ III دوماهگی نیز ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻛﻮﺩﻙ  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻱ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻫﺮ 2 ﻣﺎﻩ ﻳﻚ ﻳﻜﺒﺎﺭ در 24،22،20،18،16،14،12،10،8،6،4 ماهگی. در سال سوم هر 3 ماه یکبار در 36،33،30،27،24 ماهگی و ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ هر 6 ماه یک بار در 60،54،48،42،36، ماهگی است.

 

در ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ‌ها ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ‌ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺪﺍ  ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﻭﻱ 30 سؤال در 5 حیطه است ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻛﻮﺩﻙ طرح ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻫﺮ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺁﺳﺎﻥ‌ﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺳﺨﺖ‌ﺗﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ  5 ﺣﻴﻄﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

  1. سينا

    ﺣﻴﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺁﻏﻮﻥ ﻛﺮﺩﻥ، ﺻﺪﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ،  ﮔﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻣﻌنی ﮔﻔﺘﻪ‌ﻫﺎ
  2. ﺣﻴﻄﻪ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺩﺭﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺗﻨﻪ، ﺑﺎﺯﻭﺍﻥ ﻭ ﭘﺎﻫﺎ
  3. ﺣﻴﻄﻪ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻇﺮﻳﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻇﺮﻳﻒ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ
  4. ﺣﻴﻄﻪ ﻓﺮﺩی - ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﻓﺮﺩی، ﻛﺎﺭﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎعی مثل ﺑﺎﺯی ﺩﺭ ﺟﻤﻊ، ﺑﺎﺯی ﺑﺎ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯی ﻭ ...
  5. ﺣﻴﻄﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﻭ ﺑﺎﺯی ﺑﺎ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯی ها
  6. ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛلی" ﺑﺮﺍی ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻛلی ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

مؤسسه تحقیقات علوم رفتاری شناختی سینا، نسخۀ نرم افزاری این پرسشنامه را طراحی و عرضه کرده و صرفاً پاره‌ای ویرایش‌های ادبی ضروری در متن مربوطه ایجاد کرده و ساختار و محتوای کلی پرسشنامه را مطابق نسخة منشر شده از سوی وزارت بهداشت حفظ کرده است. امید که این کوشش کمکی هرچند ناچیز در بررسی سلامت نوزادان و آرامش مادرانشان باشد.

 


نرم‌افزار پرسشنامه غربالگری مراحل رشد ASQ


نرم افزارهای روان شناسی ( نرم افزارهای روان شناسی )
نرم‌افزار پرسشنامه غربالگری مراحل رشد ASQ
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 30 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

نرم‌افزار پرسشنامه غربالگری مراحل رشد ASQ موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 208 customer reviews
نرم‌افزار پرسشنامه غربالگری مراحل رشد ASQ
نرم افزارهای روان شناسی ریال 8,500,000.00
نرم‌افزار پرسشنامه غربالگری مراحل رشد ASQ