توضیحات

برنامه جامع گزینش، استعدادیابی و جایابی سرمایه انسانی نسخه نقره ای-291

(تک کاربره همراه با  30 ساعت آموزش

سنجش 24 ویژگی شخصیت- هوش غیرکلامی- هوش کلامی و توانمندی‌های ادراکی شناختیانتقال همۀ نتایج شخصیتی و شناختی روی یک نیمرخ (پروفایل) با قابلیت تطبیق شغل و شاغل. قابليت تعيين نقاط برش مؤلفه‌های مذكور، براساس شرايط احراز يا شايستگی‌های مشاغل و انجام فرايند استخدام بر اساس مؤلفه‌های  عينی. امکان تعريف شرايط احراز (شايستگی) برای مشاغل مختلف و متعدد كارشناسی و مديريتی. با قابلیت تعیین نقاط برش برای نتایج آزمون‌ها و تطبیق شغل و شاغل برای 20 شغل مختلف.


برنامه جامع گزینش، استعدادیابی و جایابی سرمایه انسانی نسخه نقره ای-291 (تک کاربره همراه با 30 ساعت آموزش)


گزینش، جایابی و استعدادیابی سرمایه های انسانی
برنامه جامع گزینش، استعدادیابی و جایابی سرمایه انسانی نسخه نقره ای-291 (تک کاربره همراه با 30 ساعت آموزش)
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 5 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

برنامه جامع گزینش، استعدادیابی و جایابی سرمایه انسانی نسخه نقره ای-291 (تک کاربره همراه با 30 ساعت آموزش) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 950 customer reviews
برنامه جامع گزینش، استعدادیابی و جایابی سرمایه انسانی نسخه نقره ای-291 (تک کاربره همراه با  30 ساعت آموزش)
گزینش، جایابی و استعدادیابی سرمایه های انسانی ریال 215,500,000.00
برنامه جامع گزینش، استعدادیابی و جایابی سرمایه انسانی نسخه نقره ای-291 (تک کاربره همراه با 30 ساعت آموزش)