توضیحات

برنامه جامع ارزیابی روان شناختی معلمین و مربیان آموزشی و پرورشی نسخۀ 297

( تک کاربره همراه با  30 ساعت آموزش )

سنجش 24 ویژگی شخصیت- هوش غیرکلامی- هوش کلامی و توانمندی‌های ادراکی شناختی. انتقال همۀ نتایج شخصیتی و شناختی روی یک نیمرخ (پروفایل) با قابلیت تطبیق شغل و شاغل. قابليت تعيين نقاط برش مؤلفه‌های مذكور، براساس شرايط احراز يا شايستگی‌های موردنياز مراکز آموزشی. امکان تعريف شرايط احراز (شايستگی) برای مشاغل مختلف و متعدد كارشناسی و مديريتی.


برنامه جامع ارزیابی روان شناختی معلمین و مربیان آموزشی و پرورشی نسخۀ 297 ( تک کاربره همراه با 30 ساعت آموزش )


گزینش، جایابی و استعدادیابی سرمایه های انسانی
برنامه جامع ارزیابی روان شناختی معلمین و مربیان آموزشی و پرورشی نسخۀ 297 ( تک کاربره همراه با 30 ساعت آموزش )
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 20 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

برنامه جامع ارزیابی روان شناختی معلمین و مربیان آموزشی و پرورشی نسخۀ 297 ( تک کاربره همراه با 30 ساعت آموزش ) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 952 customer reviews
برنامه جامع ارزیابی روان شناختی معلمین و مربیان آموزشی و پرورشی نسخۀ 297 ( تک کاربره همراه با  30 ساعت آموزش )
گزینش، جایابی و استعدادیابی سرمایه های انسانی ریال 185,000,000.00
برنامه جامع ارزیابی روان شناختی معلمین و مربیان آموزشی و پرورشی نسخۀ 297 ( تک کاربره همراه با 30 ساعت آموزش )