پرسشنامه روابط میان فردی


معرفی آزمون

روابط ميان فردی 

اين توانايی به ايجاد روابط بين فردی مثبت و مؤثر با ديگران کمک می کند. يکی از اين موارد، توانايی ايجاد و ابقای روابط دوستانه است که در سلامت روانی و اجتماعی، روابط گرم خانوادگی و قطع روابط اجتماعی ناسالم نقش بسيار مفيدی ايفا می کند.

منبع:

خدادادی، مجتبی. سلطانی نژاد، عبدالله. فکری، سعید. (1390). پرسشنامه ده مهارت‌ زندگی دانش آموزان دبیرستانی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.


آزمون های استعداد و توانایی
پرسشنامه روابط میان فردی
ارزیابی روابط میان فردی
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;