آزمون های استعداد و توانایی


در این دسته‌بندی، 10 آزمون‌ معتبر برای ارزیابی استعداد و توانمندی‌های روانی شما وجود دارد. بدیهی است این ارزیابی‌ها نسبی است و هیچگاه نمی‌تواند صددرصد معرف وضعیت شما باشد. لطفاً آزمون‌ها را با توجه به گروه سنی آن انتخاب بفرمایید. این آزمون‌ها محدودیت زمان پاسخ‌گویی ندارند، اما در حین اجرای آزمون‌ سعی کنید به فعالیت دیگری نپردازید و گزینه‌های پاسخ را به درستی انتخاب کنید. (موفق باشید)

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه روابط میان فردی

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی روابط میان فردی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{10 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{5 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{30000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه مهارت خود آگاهی

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی مهارت خود آگاهی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{10 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{5 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{30000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه مدیریت هیجانات

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی توانایی مدیریت هیجانات افراد

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{10 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{5 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{30000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه تفکر خلاق

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی میزان تفکر خلاقانه افراد

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{10 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{5 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی، جوانی و بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{30000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه تفکر نقّاد

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی میزان تفکر نقّادانه افراد

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{10 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{5 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{30000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه مهارت همدلی

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی میزان مهارت همدلی افراد

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{10 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{5 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{30000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه مدیریت استرس

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی توانایی مدیریت استرس افراد

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{10 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{5 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی، جوانی و بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{30000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه تصمیم گیری

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی مهارت تصمیم گیری

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{10 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{5 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی تا بزرگسال

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{30000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه مهارت ارتباط موثر

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی مهارت در برقرای ارتباط موثر

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{10 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{5 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{30000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه حل‌مساله

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی توانایی حل مسئله

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{10 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{5 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{30000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

;