آزمون های شخصیتی


در این دسته‌بندی، 10 آزمون‌های معتبر برای ارزیابی شخصیت شما وجود دارد. بدیهی است این ارزیابی‌ها نسبی است و هیچگاه نمی‌تواند صددرصد معرف وضعیت شما باشد. لطفاً آزمون‌ها را با توجه به گروه سنی آن انتخاب بفرمایید. این آزمون‌ها محدودیت زمان پاسخ‌گویی ندارند، اما در حین اجرای آزمون‌ سعی کنید به فعالیت دیگری نپردازید و گزینه‌های پاسخ را به درستی انتخاب کنید. (موفق باشید)

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه شخصیتی نئو فرم بلند

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی شخصیت

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{240 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{30 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{1000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: سنخ نمای شخصیتی مایرز –بریگز 92 سؤالی

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی شخصیت

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{92 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{15 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{900000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: آزمون کمرویی

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش میزان کمرویی افراد

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{44 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی و بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه پرخاشگری

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش میزان رفتارهای پرخاشگرانه

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{30 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی عزت نفس

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{10 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{5 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی و برزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه رجحان زنانگی مردانگی

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش میزان رجحان های زنانگی- مردانگی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{25 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی و بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: آزمون نئو فرم کوتاه 60 سوالی

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی ویژگی های شخصیتی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{60 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{15 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی، جوانی و بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه احساس حقارت

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش میزان خودکم بینی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{25 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش میزان عزت‌نفس افراد

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{58 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{15 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: کودکی و نوجوانی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: مقیاس کنترل راتر درونی - برونی

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش انتظارات فرد درباره منبع كنترل

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{29 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: کودکی و نوجوانی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

;