پرسشنامه احساس حقارت


معرفی آزمون

پرسشنامه احساس حقارت

     خود کم بینی، حس پستی و خوار خویشتن از اصطلاحات مترادف با کلمه حقارت است. اما حقارت با بیان علمی عبارت است: تمایل به خودسنجی نادرست یا خود حقیر و ناقص دانستن است. عقده حقارت ممکن است به دلایل مختلف در جوان صورت گیرد، از جمله اعتقاد ناخودآگاه شخص و ناشایستگی به خود که این اعتقاد گاه به علت نقض بدنی و گاه به علت خیالی اتفاق می‌افتد. روان‌شناسان معتقدند که عقده حقارت نتیجه اثر عده عوامل مزاحم سرکوفته می‌شود که به خود یا من مربوط است و در دوران کودکی پیدا می‌شود. رسیدن به کمال و برتری از جمله اهداف نهایی هستند که فرد برای رسیدن به آن همواره تلاش و کوشش می‌کند. برتری طلبی به وسیله علاقه اجتماعی که در اثر توجه به علائق اجتماعی دیگران حاصل شده است، هدایت می‌شود. این تلاش ناخودآگاهی که فرد برای برتری یابی نسبت به دیگران انجام می‌دهد به دلیل احساس حقارتی است که ممکن است او در جمع و یا در اجتماع داشته باشد. اما باید عنوان کرد که به طور طبیعی میزان حقارت فرد به محیط اطراف او و همه متغیرهایی بستگی دارد که زندگی او را شامل می‌شود.    

چارچوب پرسشنامه احساس حقارت بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف تنظیم شد، فرم اولیه با 24 گویه و پاسخنامه 5 گزینه (کاملاًمخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کاملاً موافقم) تهیه شد. پاسخگویان باید ضمن مطالعه دقیق، گزینه ای که بیشترین سنخیت را با حالات آنها دارد، انتخاب کنند.

منبع:

خدادادی، مجتبی. بهرامی، معصومه. (1391). پرسشنامه احساس حقارت. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 


آزمون های شخصیتی
پرسشنامه احساس حقارت
سنجش میزان خودکم بینی
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;