آزمون های کودک


در این دسته‌بندی، 5 آزمون‌ معتبر برای ارزیابی وضعیت روانی کودکان وجود دارد. برخی از این موارد اگرچه مربوط به کودکان است ولی لازم است توسط والدین یا مربیان پاسخ داده شود. بدیهی است این ارزیابی‌ها نسبی است و هیچگاه نمی‌تواند صددرصد معرف وضعیت آن‌هاباشد. لطفاً آزمون‌ها را با توجه به گروه سنی آن انتخاب بفرمایید. آزمون‌های هوش شناختی موجود در این دسته بندی ممکن است محدودیت زمان پاسخ‌گویی داشته باشند که در ابتدای اجرای آزمون به این نکته اشاره شده است. بنابراین در حین اجرای این آزمون‌‌ها باید به مدیریت زمان توجه داشته باشید. همچنین مراقب باشید گزینه‌های پاسخ به درستی انتخاب شوند. (موفق باشید)

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه بی‌توجهی و بیش فعالی کودکان

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزيابی مشكلات بی‌توجهی و بيش فعالی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{47 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{15 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: کودک

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش میزان افسردگی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{13 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{5 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: کودکی و نوجوانی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: مقیاس ناامیدی برای کودکان

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش میزان ناامیدی برای کودکان

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{17 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: کودکی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: آزمون گودیناف هوشی

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی هوش

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{51 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{15 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: کودکان

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: آزمون ریون کودکان

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی هوش

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{36 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: کودکی و نوجوانی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

;