مقیاس ناامیدی برای کودکان


معرفی آزمون

مقیاس ناامیدی برای كودكان

كازدین و همكارانش در سال 1983 یك وسیله اندازه‌گیری برای سنجش ناامیدی كودكان ساختند. در سال 1986 كازدین با دو نفر دیگر از همكاران خو، نتیجه پژوهش‌های خود را با مقیاس مذكور كه در یك گروه 262 نفری كودكان 13-6 ساله بستری در بیمارستان انجام شده بود، انتشار دادند. مقیاس ناامیدی كودكان دارای 17 جمله است كه كودكان باید بعد از خواندن هر جمله، نظر خود را با انتخاب گزینه (صحیح) یا ( غلط) مشخص كنند. 

 ضریب پایائی از طریق بازآزمائی در فاصله 6 هفته، 52% به دست آمد. ضریب آلفا 97% و ضریب پایائی با روش اسپیرمن براون (همبستگی دو نیمه) ، 96% گزارش شده است.

منبع:

گلزاری، محمود. مقیاس ناامیدی برای کودکان. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.


آزمون های کودک
مقیاس ناامیدی برای کودکان
سنجش میزان ناامیدی برای کودکان
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
کودکی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;