آزمون های شغلی و سازمانی


در این دسته‌بندی، 8 آزمون‌ معتبر شغلی و سازمانی وجود دارد. بخشی از این آزمون‌ها می‌تواند نگاه روشن‌تری را برای مدیران سازمان‌ها و کارفرمایان ایجاد کند، مشروط بر اینگه در گروه قابل توجهی از کارکنان اجرا شود و نتایج به صورت کلی تحلیل شود. بدیهی است این ارزیابی‌ها نسبی است و هیچگاه نمی‌تواند صددرصد معرف وضعیت یک سازمان باشد. تعداد دیگری از آزمون‌ها برای ارزیابی‌های فردی کاربرد دارد. لطفاً آزمون‌ها را با توجه به موضوع آن انتخاب بفرمایید. این آزمون‌ها محدودیت زمان پاسخ‌گویی ندارند، اما در حین اجرای آزمون‌ سعی کنید به فعالیت دیگری نپردازید و گزینه‌های پاسخ را به درستی انتخاب کنید. (موفق باشید)

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی

{{2| persianNumber}}. موضوع: میزان هدف گذاری در رفتارهای شغلی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{30 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی و بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش میزان خودکارآمدی افراد

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{50 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{15 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی و بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: نگرش سنج کارآفرینی

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش نگرش كارآفرينی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{40 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه رضایت شغلی دانت

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش میزان رضایت شغلی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{36 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی و بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{40000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه چابکی سازمانی

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش قابلیت‌چابكی و ارزش‌آفرینی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{42 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی و بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش میزان فرسودگی ناشی از کار

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{40 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی و بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{40000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: آزمون انگیزه پیشرفت

{{2| persianNumber}}. موضوع: اندازه‌گيری نمره نياز به پيشرفت در اشخاص

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{50 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{15 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی و بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه انگیزه‌پیشرفت هرمنس(AMT)

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش نياز به پيشرفت

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{29 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

;