پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد


معرفی آزمون

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد

این پرسشنامه را می‌توان جهت سنجش میزان فرسودگی ناشی از کار مورد استفاده قرار داد. گلدارد(1989) این پرسشنامه را در ابتدا جهت سنجش میزان فرسودگی مشاوران تهیه کرد. در حال حاضر در بسیاری از پژوهش‌های داخلی و خارجی از این پرسشنامه جهت سنجش فرسودگی ناشی از کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار دارای 40 عبارت است که احساس فرد را نسبت به کارش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر این پرسشنامه نشان می‌دهد که افراد تا چه اندازه در معرض خطر فرسودگی ناشی از کار هستند.

منبع:

انیسی، جعفر.پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد.انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.                                                                                                                             


آزمون های شغلی و سازمانی
پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد
سنجش میزان فرسودگی ناشی از کار
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی و بزرگسالی
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;