پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی


معرفی آزمون

پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی

اصطلاح اقدام منعکس‌کننده‌ی رفتار هدفمند مبتنی بر اراده‌ی انسان است که علاوه بر اراده، عوامل موقعیتی یا بافتی نیز مهم هستند و از وجود فرد جدائی‌ناپذیرند؛ و رفتار معطوف به هدف تنها زمانی می‌تواند تفسیر شود یا فهمیده شود که در بافت موردبررسی قرار گیرد؛ و در مقابل مسائل محیطی یا بافتی نیز باید در چهارچوب قصد و اراده‌ی فرد بررسی شود (مک ماهان و پاتون،2006).

ازنظر والش و کالین، (1996). یک‌راه برای فهم توضیح بافتی مشاوره‌ی مسیر شغلی، نظریه اقدام یا عمل است. ویژگی‌های اقدام را می‌توان در سه حوزه خلاصه نمود:1- چشم‌انداز اقدام (رفتار آشکار، شناخت‌های هوشیارانه، معنای اجتماعی)2- سیستم‌های اقدام (اقدام فرد، اقدام پیوستن، پروژه و مسیر شغلی) 3- سطوح سازمان اقدام (عناصر، گام‌های عملی و اهداف). هر واحد اقدام سپس می‌تواند در سراسر فرآیند تفسیر و حکایت شرح داده شود. این عناصر نمی‌توانند از زمینه جدا باشند و تعبیر کننده‌ی معنای نیازها هستند. نهایتاً این عناصر و گام‌ها در اهداف فرد یعنی قصد فرد یکپارچه می‌شوند. اقدام معطوف به هدف می‌تواند از سه چشم‌انداز مورد تعبیر قرار گیرد:

1- رفتار آشکار

2- شناخت‌های هوشیارانه یا فرآیندهای درونی

 3- معنای اجتماعی

در ایران به دلیل اینکه ابزاری جهت سنجش رفتار هدفمند شغلی وجود ندارد و با توجه به اهمیت شغل در زندگی افراد و نیز نیاز به انجام تحقیقات علمی بیشتر درزمینهٔ شغل، ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی ضروری به نظر می‌رسید..

منبع:

خاکسار، الهام. (1396). پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 

 

آزمون های شغلی و سازمانی
پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی
میزان هدف گذاری در رفتارهای شغلی
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی و بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;